ไมโตคอนเดรียคืออะไร

ไมโตคอนเดรีย (mitochondria)  คือแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ พบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker)  รูปร่างลักษณะ  ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  0.2 – 1 ไมครอน ยาว 5 – 7 ไมครอน ประกอบด้วยสารพวกโปรตีนและไขมัน

 

       ไมโตคอนเดรียคือออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโตพลาสซึมที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ชั้นนอกผิวเรียบ ส่วนชั้นในพับเข้าไปด้านใน เรียกว่า คริสตี (cristae)

ภายในไมโตคอนเดรียมีของเหลวซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิด เรียกว่า เมทริกซ์ (matrix)ในมนุษย์มีไมโทคอนเดรียมากที่สุดที่กล้ามเนื้อหัวใจ

จำนวนของไมโตคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและกิจกรรมของเซลล์ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโตคอนเดรียมาก เช่น เซลล์ตับ ไต กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่าง ๆ

หน้าที่ของไมโตคอนเดรีย คือ เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์โดยการหายใจระดับเซลล์  ในวัฏจักรเครบส์ที่เมทริกซ์ และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่คริสตี  อาหารที่เรารับเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานให้แก่ร่างกายนำไป ใช้  พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้เรียกว่า  ATP (ATP  คือโมเลกุลสารพลังงานสูงที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเรา)

นอกจากจะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของเซลล์แล้ว ไมโตคอนเดรียยังทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการการเจริญเติบโตของเซลล์  (Cell Growth)  วัฏจักรของเซลล์   (Cell Cycle)   การตายของเซลล์  (Cellular Death)  ด้วย

ไมโตคอนเดรียมี DNA เป็นของตัวเอง ทำให้ไมโตคอนเดรียเพิ่มจำนวนได้ และสังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียได้

VDOไมโตคอนเดรีย แหล่งพลังงานของเซลล์

อัปโหลดโดย XVIVO Animationร่วมกับมหาวิทยาลัย Harvard University แสดงภาพโลกในกล้องจุลทรรศน์ของ mitrocondria แสดงการเก็บพลังงานเคมีที่ได้จากการย่อยอาหาร การสร้างรหัสพันธุกรรม การเกิดเซลล์ใหม่ และปริมาณไมโทคอนเดรีย ที่มีจำนวนมากมายภายในเซลล์ 1 เซลล์

kontrolC&Dสั่งซื้อคอนโทรลนวัตกรรมอาหารเพื่อไมโตคอนเดรียอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)แล้วว่าสามารถเพิ่มการแบ่งเซลล์ภูมิต้านทานชนิด NK-Cellอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) NK-Cell เป็นเซลล์ต้านทานชนิดหนึ่งที่ร่างกายของคนเราสร้างขึ้นมีหน้าที่เพื่อทำลาย เซลล์มะเร็ง(แสดถึงการสร้างเซลล์ใหม่)

คอนโทรล ราคา 2500 บาท พิเศษ 4 กระปุก 7200 บาทพร้อมส่งฟรี ตลอดเดือนมกราคมนี้

This entry was posted in บทความเพื่อสุขภาพ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>